Privacybeleid – Verklaring betreffende de gegevensbescherming

1. Opmerking vooraf
Met het oog op Uw veiligheid tijdens het bezoek van onze website, hebben wij alles ondernomen om Uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden. Want uw persoonlijke gegevens en Uw vertrouwen betekenen voor ons een verplichting tot de hoogste veiligheid.
Het naleven van alle bepalingen betreffende de gegevensbescherming is voor ons zeer belangrijk. Wij beschermen U onder de voorwaarden van deze verklaring ertegen dat U door de omgang met Uw persoonsgebonden gegevens door ons beperkt wordt voor wat betreft Uw rechten.
Wij vergaren, verwerken en gebruiken Uw gegevens slechts voor het in deze verklaring gepresenteerde doel.

2. Definities
Persoonsgebonden gegevens zijn gegevens en individuele informatie betreffende persoonlijke en feitelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon.

3. Vergaren, verwerken en gebruik van persoonsgebonden gegevens
Wij informeren U onderstaand betreffende wanneer en hoe wij persoonsgebonden gegevens vergaren, verwerken en gebruiken. Wij vergaren de door U meegedeelde gegevens in beginsel met het oog op een bepaald doel, d.w.z.

• tijdens het bezoek van onze websites
• tijdens een contact met het doel om aan Uw contactwens gehoor te geven
• voor onze nieuwsbrief

3.1. Het bezoek van onze websites
U kunt onze website bezoeken, zonder ons Uw naam en adres mee te delen. Wij komen het volgende te weten bij elke opvraging van een internetbestand:

• de naam van Uw internetaanbieder, Uw bedrijfssysteem en Uw browsertype
• het door U gebruikte IP-adres
• de website, van waaruit U ons bezoekt,
• de individuele pagina’s, welke U bij ons bezoekt,
• de datum en de duur van het bezoek.
De bovenstaande vergaarde gegevens worden door ons en/of door onze provider opgeslagen, bij wie wij de website gedeponeerd hebben en die ons de gegevens voor doeleinden betreffende de statistiek ter beschikking stelt. De statistiek wordt door ons opgeslagen en wij gebruiken de zo vergaarde gegevens, om onze website voor bezoekers te optimeren en aantrekkelijker te maken. Maar wij kunnen U daarmee niet zonder meer persoonlijk identificeren. Daar wij aan de andere kant via informatie door Uw provider theoretisch in staat zouden zijn om m.b.v. diens gegevens U als persoon te identificeren, beschouwen wij tevens Uw IP-adres als beschermingswaardig persoonsgebonden gegeven.

3.1.1. Verder gebruiken wij cookies en session cookies – kleine bestanden met configuratie-informatie – welke Uw computer herkennen. Zij helpen erbij om individuele instellingen uit te stippelen. Session cookies worden voor de duur van Uw bezoek op onze website geactiveerd en worden na beëindiging van de sessie automatisch opnieuw gewist. Het opslaan van gangbare cookies kan door U te allen tijde door een overeenkomstige instelling van Uw internetbrowser teruggedraaid c.q. voorkomen worden. Hierdoor kunnen aan de andere kant beperkingen in het gebruik ontstaan.

3.2. Bij een contactopname
Wanneer U via ons contactformulier contact met ons opneemt, hebben wij volgende gegevens van U nodig

• Uw volledige naam
• Uw mailadres
• Uw titel
• Uw bedrijf
• Uw adres
• Uw land
• Uw telefoonnummer
• Uw faxnummer
• de reden van Uw contactwens

teneinde Uw vraag te kunnen beantwoorden.

3.3. Voor de nieuwsbrief
U kunt zich bij ons op een nieuwsbrief abonneren. Hierbij worden de door U opgegeven gegevens opgeslagen. Hieronder vallen de volgende gegevens:

• voornaam
• achternaam
• email
• geboortedatum

5. Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website dankzij U mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie, aangaande het gebruik van deze website, wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS overgemaakt en aldaar opgeslagen. In het geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de conventie aangaande de Europese economische ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgemaakt en aldaar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om Uw gebruik van de website te evalueren, om berichten aangaande de website-activiteiten samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website in samenhang staande diensten tegenover de exploitant van de website te verlenen. Het in het kader van Google Analytics van Uw browser overgemaakte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt het opslaan van de cookies door een overeenkomstige instelling van Uw browser-software voorkomen; maar wij wijzen U er desondanks op dat in dit geval mogelijkerwijs niet alle functies van de website volledig gebruikt kunnen worden. U kunt bovendien het vergaren van de door de cookie gegenereerde en op het gebruik van de website betrokken gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het onder volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

6. Toestemmingen
6.1. Toestemmingen voor het vergaren, gebruik en opslaan van de onder 3.1 genoemde gegevens kunnen te allen tijde voor de toekomst herroepen worden.
Geef in het geval van een herroeping Uw IP-adres alsmede het tijdsbestek van toegang tot deze website aan. Er kan vervolgens voor gezorgd worden dat de overeenkomstige gegevens uit de statistieken gewist worden.
6.2. Uw toestemming voor de onder 3.2 en 3.3 genoemde gegevens dient door U op iedere website, waarop U Uw gegevens ingeeft, apart door het aanvinken van het hokje op het formulier verklaard te worden.
U kunt deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking herroepen.

7. Het doorgeven van persoonsgebonden gegevens
De vergaarde gegevens worden van ons slechts voor interne doelen gebruikt. Iets anders geldt, wanneer wij door de wet of door een rechterlijk oordeel tot een openlegging en het overmaken van gegevens verplicht zijn. Een vergelijking met andere gegevensbestanden heeft niet plaats.

8. Verwerking van gegevens in “derde landen”
De door ons vergaarde gegevens worden uitsluitend binnen de EU verwerkt, tenzij het overmaken aan derde landen noodzakelijk is, in het kader van de afwikkeling van een met ons gesloten verdrag.

9. Wissen
Uw persoonlijke gegevens uit het contactformulier worden gewist, wanneer U Uw toestemming herroept.

10. Informatierecht
Volgens de Duitse wet aangaande de gegevensbescherming heeft U recht op gratis informatie aangaande de over U opgeslagen gegevens alsmede een recht op correctie, blokkering of wissen ervan. De informatie aangaande de opgeslagen gegevens krijgt U via onderstaand adres, indien U dit wenst ook via de elektronische weg.

11. Herroepen van toestemmingen
Wij willen U erop wijzen dat U Uw toestemmingen te allen tijde voor de toekomst kunt herroepen.

12. Contactpersoon
Voor vragen rondom het vergaren, de verwerking of het gebruik van Uw persoonsgebonden gegevens, voor informatie, correctie, blokkering of wissen van gegeven alsmede het herroepen van reeds gegeven toestemmingen, neem a.u.b. contact op met:

Contactgegevens
Kip GmbH
Schlavenhorst 9
46395 Bocholt

info (at) kip-tape.com